สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
สัญญาจะซื้อ จะขายที่ดินพร้อมปลูกสร้าง
สัญญาจะซื้อ จะขายห้องชุดในอาคาร
สัญญาจะซื้อ จะขายที่ดิน
สัญญาจะซื้อ จะขายอสังหาริมทรัพย์
สัญญาจอง
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์